top of page

Polityka Prywatności 

Artenamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych ogranicza zbieranie informacji o Użytkownikach strony do niezbędnego minimum.

 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

§ 1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Artenamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Fieldorfa Nila 5A, 03-984 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000902387, NIP: 1133033878  Regon: 389024200.

 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,

     której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz         

     nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których

    są  przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 

    przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te

    są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę   

   przed  niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową   

   utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

   technicznych lub organizacyjnych.

§ 2

1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, 

     jednak niezbędne w celu:

a) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę na 

     podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b) realizacji usług zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art.

 

9  ust. 2 lit. h RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku badań genetycznych.

c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty na podstawie art. 6 ust.         lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO;

d) korzystanie przez Użytkownika z konta dostępowego do wyników badań na stronie

    Zdrowegeny.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w tym          zapewnienie dostępu do wyników badań zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h RODO;

e) przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych drogą elektroniczną na

    podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO;

f) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego

    postępowania reklamacyjnego lub w przypadku roszczeń (art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz

    art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO – w przypadku danych o stanie

    zdrowia).

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać 

     ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie

     wynika z   przepisów prawa, ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie

     danych   osobowych, jednak odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez     

      Usługodawcę  w czasie kiedy zgoda obowiązywała.

     W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie wynikającej z art. 6 ust. lit f

     RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO Użytkownik ma prawo złożenia sprzeciwu wobec

     przetwarzania danych osobowych.

3. W przypadku kiedy dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem Użytkownik

     ma prawo powiadomienia organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

4. W sprawach dotyczących danych osobowych Użytkownik może kontaktować się

     pisząc na adres e-mail: administracja@artenamed.pl

5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie osoby upoważnione oraz

     podmioty lecznicze współpracujące z Usługodawcą w zakresie świadczenia usług o

     charakterze zdrowotnych i profilaktycznym. Dostęp do danych osobowych mogą

     uzyskać również podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, kiedy

     wynika to z obowiązku prawnego Usługodawcy lub na żądanie takich podmiotów i

     organów.

6. W szczególnych przypadkach, za wyraźną zgodą Użytkownika dane mogą być

     przekazane do państw trzecich, gdzie nie obowiązują standardy ochrony danych

     osobowych gwarantowane przez przepisy RODO. W takim przypadku Usługodawca

     dokłada wszelkich staranności aby przekazywanie danych odbywało się z

     zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń na podstawie, o których mowa w art. 46

     RODO.

7. W celu wykonania Konsultacji Usługodawca nie przekazuje żadnych danych

     osobowych podmiotowi prowadzącemu konsultacje, dane przekazywane są

     bezpośrednio przez Użytkownika z pominięciem Serwisu.

8. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika zgromadzone dane

     osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji

     dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym

     związanych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej powyższej

     zgody, o której mowa powyżej poprzez przesłanie informacji na adres e-mail:

 

       administracja@artenamed.pl

9. Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Bochenek, z którym można kontaktować się

    pisząc na adres administracja@artenamed.pl

§ 3

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

     tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z

     przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki

    cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

     zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

     końcowym Użytkownika.

5. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka

     internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne 

     blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub

     dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności

     dostępne na stronach internetowych Sklepu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu

     wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Serwisu

     oraz partnerów, a także operatorów płatności.

8. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać

    zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony

    prywatności Google Analytics.

9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć

    reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z

    plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w

    warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania

    serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług

    hostingowych.

11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

    • czas nadejścia zapytania,

    • czas wysłania odpowiedzi,

    • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

    • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

       przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

    • informacje o przeglądarce użytkownika,

    • Informacje o adresie IP.

12. Dane, o których mowa w ust. 11 nie są kojarzone z konkretnymi osobami

       przeglądającymi strony.

13. Dane, o których mowa w ust. 11 są wykorzystywane jedynie dla celów     

       administrowania serwerem.

14. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

       przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla

       procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może

       utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

     W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:

  •  w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję                       “Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć                 “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies;

  •  w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a                    następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”;

  •  w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”;

  •  w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać     pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików  cookies”. 

Tel: 123-456-789

bottom of page